Tento web již je dlouhodobě neudržovaný a bez jakékoliv podpory. Navštivte náš nový web www.psmoduly.cz, kde naleznete více jak 130 modulů do Prestashopu.
Prestashop moduly
Kategorie
Odběr novinek [Newsletter]

Všeobecné obchodní podmínky PrestaPoint

Ochrana údajů

Provozovovatel webu Prestapoint.com shromažďuje údaje nezbytně nunté k provozování činosti (například. Jméno, email). Údaje nejsou dále zvěřejňovány a poskytovány dalším stranám a na základě Vašeho požadavku mohou být z databáze vymazány.

Odpovědnost

Autor modulů nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele. Uživatel je povinen instalaci konzultovat a hlavně před instalací zálohovat veškerá svá data. Moduly až na vyjímky jsou tvořeny tak, aby nezasahovali do zdrojových kódu prestashopu, ale jen využívali jejich data a doplňovali funkce. Tudíž nehrozí nebezpečí smazání a poškození dat. Ale přesto všechno je třeba zálohovat souboru a databáze Vašeho eshopu!

Práva a povinnosti dodavatele

 • Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů odběratele, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil.
 • Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za závady a škody způsobené úpravami softwaru ze strany odběratele po okamžiku prodeje.
 • Dodavatel neodpovídá za znefunkčnění nebo omezení funkcí dodaného softwaru po změně podmínek nebo technických řešení ze strany odběratele ani žádné jiné třetí strany.
 • Dodavatel neodpovídá za bezproblémovou funkčnost napojení dodaného softwaru na software třetích stran.
 • Dodavatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného softwaru nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednaný software předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 10 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.
 • Dodavatel je oprávněn poskytovat nebo prodávat vyhotovené služby, úpravy a moduly třetím stranám, není-li toto jiným způsobem individuálně dohodnuto či smluvně ustanoveno.
 • Dodavatel si vyhrazuje autorské právo na realizované grafické a programátorské práce, jakožto jednotlivé designy, moduly a úpravy.
 • Dodavatel :I
 • Prostor na setkání:  dohodou

 Práva a povinnosti odběratele

 • Odběratel je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální osobní údaje.
 • Odběratel je povinen přihlašovací údaje, které mu byly zaslány dodavatelem, zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich zneužití.
 • Odběratel nese plnou odpovědnost za veškeré akce, změny a úpravy, které byly provedeny s použitím dodavatelem přidělených přihlašovacích údajů.

Licenční ujednání

 • Licence se sjednává pro jeden web či jeden webový projekt kupujícího, nezakoupíli si multi-licenci.
 • Licence se sjednává jako licence nevýhradní a na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak.
 • Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodanému softwaru, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.
 • Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence uděluje dodavatel odběrateli licenci k výkonu práva užívat dodaný software výhradně k jeho účelu.
 • Odběratel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit práva k užívání softwaru je oprávněn pouze s výslovným souhlasem dodavatele.
 • Odběratel není oprávněn zpoplatněný software pronajímat, půjčovat nebo prodávat třetím stranám, pokud k tomu nedal předchozí výslovný souhlas dodavatel.
 • Odběratel není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve smlouvě nebo stanovený těmito obchodmími podmínkami.
 • Odběratel a případně jím pověřené třetí osoby jsou oprávněni ke zdrojovým souborům přistupovat pouze za účelem jejich editace
 • Odběratel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených kdekoliv v dodaném softwaru nebo v dokumentaci distribuované zároveň s ním.
 • Autorská práva k dodanému softwaru, příslušenství nebo dokumentace náleží dodavateli. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva dodavateli a tvůrci software. Odběrateli nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám dodavatele nebo třetích osob.
 • Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.
 • Pokud odběratel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může dodavatel požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.
 • Dodaný software jako autorské dílo požívá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Odběratel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.
 • V případě zásahu odběratele do autorských práv dodavatele vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu až ve výši 50 000 Kč. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Nárok dodavatele na náhradu škody způsobené zásahem odběratele do autorských práv dodavatele, není zaplacením smluvní pokuty odběratelem dotčen.
 • Vedle nároku na smluvní pokutu má dodavatel v případě zásahu odběratele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

Kontakt Prestapoint

Na emailové dotazy reagujeme do 24hodin

Zaslat email